Gå till innehåll

Ingen H2O-brist med säker IoT-list

Beviljat bidrag:3 860 178 kronor
Löptid:mar 2024 - aug 2026
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:IoT-infrastruktur
Tjörn, klippor, hus och hav.
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet syftar till att skala upp en tidigare framtagen IoT-prototyp för att lokalisera vattenläckor och minska vattensvinn i dricksvattennätet och paketera detta till en nationellt skalbar lösning. Målet är att skapa en positiv attitydförändring och medvetandegöra hur hushållning av vatten kan påverka såväl klimat som miljö och plånbok.
ProjektkoordinatorTjörns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektsammanfattning

Projektet bygger på det tidigare prototyputvecklingsprojektet med samma namn där en prototyp för att lokalisera vattenläckor och minska vattensvinn i dricksvattennätet med hjälp av data från smarta vattenmätare, AI-baserade nyckeltal, indikatorer och en säker IoT-plattform utvecklades.

Detta projekt syftar till att skala upp IoT-prototypen och paketera en nationellt skalbar lösning utifrån den lilla kommunens förutsättningar. Även en automatiserad klimatuppföljning och utökat IoT-system för att omfatta invånare, näringsliv och kommunens övriga verksamheter kommer utvecklas. Målet är att skapa en positiv attitydförändring och medvetandegöra hur hushållning av vatten, med tillhörande energianvändning, kan påverka såväl klimat som miljö och plånbok.

Kontakt

Catarina Cani

Projektledare

catarina.cani@tjorn.se

Samverkan – nyckeln till att lyckas

Större VA-bolag har idag möjlighet att förvalta sin egen IoT-lösning tack vare sin storlek och förmåga att attrahera kompetens, men mindre kommuner har inte samma förutsättningar. Här bli därför samverkan nyckeln till att lyckas genom samskapande över förvaltnings- och kommungränser runt gemensamma IoT-lösningar.

Hantering av säkerhetsskyddsklassad information kräver också att VA-organisationer blir bättre på IT-säkerhet och data governance, vilket omfattar att ta äganderätt över data, genomföra strukturerat informationssäkerhetsarbete och arbeta med förnyelse. Med ett gemensamt och flexibelt IoT-koncept som bas kan Sveriges kommuner istället för att “uppfinna hjulet” på varsitt håll istället utveckla gemensamma sätt för att arbeta datadrivet med klimatuppföljning, strategier och effektivisering av sina verksamheter.

Ökad medvetenhet och delaktighet

Med hjälp av IoT kan man öka medvetenhet och delaktighet hos individer, någon som stärker dialogen mellan medborgare och kommunen. Med variabla prismodeller och kommunikation kan kommunen påverka beteenden och öka medvetenheten om vatten som begränsad naturresurs, påvisa samhällsekonomiska fördelar med att spara vatten och synliggöra hur energiförbrukning hänger ihop med vattenanvändning.

Projektet avser att rikta in sig på klimatdialog genom dynamisk personlig feedback (nudging) för att medvetandegöra hur individen själv kan påverka sin förbrukning, vilket kan ge både bildande och ekonomisk nytta på individnivå. På samma sätt kan förbrukningsdata bli ögonöppnare för verksamheter att bli mer resurseffektiva med vatten och därmed minska påverkan på både klimat och ekonomi.

Med en jämlik kommunikation, service och tillgång till vatten samt en kommun som tar ansvar för att inte vatten går till spillo, är sannolikheten hög att invånarnas tillit till kommunen ökar – en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

Förväntat resultat och nästa steg

Det förväntade resultatet är att projektet etablerar en säker IoT-miljö med hög datakvalitet, sprider IoT-tillämpningar till fler förvaltningar och kommuner, sänker IoT-tröskeln för mindre kommuner, integrerar jämlikhets- och jämställdhetsfrågor i verksamheten, skapar en plattform för klimatdialog samt inför ett nudging-koncept. Dessutom ska projektet etablera en klimatuppföljningsstrategi och kanaler för bred spridning via externa forum och leverantörsnätverk.

Nästa steg efter projektets slut är att skala konceptet till ytterligare verksamhetsområden och öka värdet av genomförda satsningar genom att bredda användningen till andra kommuner inom ramen för Soltak samarbetet.

Mer om projektet på Vinnovas hemsida