Gå till innehåll

IoT-lösning som mäter kroppstemperatur

Beviljat bidrag:796 500 kronor
Löptid:feb 2022 - jun 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Kvinnor med rullatore
Status:Avslutat
Om projektet
Projektpartners
Projektet ska ta fram en IoT-lösning som mäter kroppstemperatur i kombination med syremättnad och puls och resultattolkas utifrån individens normalområde/habitualtillstånd.
ProjektkoordinatorOxyTemp Sweden AB

Projektsammanfattning

Forskningsstudier ligger till grund för en ny IoT-lösning som kalkylerar och analyserar mätvärden i relation till individuellt normalområde istället för traditionsenligt till generellt normalområde på gruppnivå. Målet är att skapa mätbar nytta för individ, organisation och samhälle, vilket innebär vård utan fördröjning, effektivare arbetssätt, förbättra precisionshälsa med möjligheter att agera proaktivt och kostnadsbesparingar relaterat till färre sjukhusinläggningar.

Kontakt

Märta Sund Levander

Projektledare

martha.sund-levander@liu.se

Förväntade effekter och resultat

Nyttan med IoT-lösningen är att tidigare uppmärksamma avvikelse från individens normalområde och vidta nödvändiga vårdåtgärder innan ytterligare försämring och förbättra patientsäkerheten. IoT-lösningen kan mäta kroppstemperatur och syremättnad i ett instrument och med en mätning, istället för som idag två instrument. Vid projektets slut beräknar vi ha en funktionell prototyp/IoT-lösning som kan samla in mätvärden, automatiskt jämföra aktuella mätvärden i relation till individuellt normalområde samt att informationen kan överföras till mobil enhet och molntjänst.

Planerat upplägg och genomförande

Innan studiestart genomförs seminarier och workshops för vårdpersonalen i kommunal och regional vård- och omsorg. Sedan mäter och dokumenterar de kroppstemperatur och syremättnad hos minst 75 äldre individer. För att kompensera för bortfall kommer 120 individer att tillfrågas. Arbetssättet präglas av teamsamverkan i hela processen där vårdprofessionernas erfarenheter, synpunkter och kunskap tas tillvara. Vårdpersonalen kommer att vara delaktiga genom att regelbundet träffa projektgruppen för lägesrapport och återkoppling för att göra IoT- lösningen användarvänlig.