Förberedelseprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Uppsala kommun, Kommunsstyrelsen

Projektledare

Ola Kahlström (ola.kahlstrom@uppsala.se, 0722547683)

Projektets mål

Att förstå hur IoT kan öka kvaliteten i den fysiska planeringen.

Projektsammanfattning

För att möjliggöra ett tillgängligt, säkert, tryggt och inkluderande offentligt rum behöver kommunen veta mer än idag om hur gator, torg och platser faktiskt nyttjas, dygnet runt, året runt. Mätningar i egen regi av aggregerade gång- och cykeltrafikflöden skapar underlag för koncerngemensamma lägesbilder, öppna data och tjänster. Dessa utgör i sin tur förutsättningar för en effektiv och innovativ välfärd, planering och byggd miljö, som i förlängningen bidrar till ett bättre liv för alla som lever, verkar och vistas i kommunen.

Koncernen är idag en stark beställarorganisation, där projektet samlar kompetenser inom trafik, planering och drift, analys och prognostisering, trygghet och säkerhet, näringsliv, destination och kultur m.m. Vi ser samtidigt ett starkt behov att komplettera med konkreta kunskaper om tillämpad IoT, i hela ledet från kartering av tillgängliga tekniker och metoder till ”Proof of Concept”, utvärdering och uppskalning.

Uppsala kommuns uttryckliga politiska vision är att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050. Projektet ses som en katalysator och språngbräda i koncernens transformation mot ett mer datadrivet arbetssätt, med tre tydliga ingångsvärden; personlig integritet, kvalitetssäkring och datatillgång. Beaktandet av den personliga integriteten är en central faktor, med ett starkt egenvärde. Kvalitetssäkring innebär att koncernen ska ha insyn i tekniska, metodologiska och övriga förtjänster och begränsningar som finns vid sådana mätningar. Datatillgång innebär att koncernen ska ha tillgång till och rådighet över data från mätningarna, att använda som underlag i egna analyser, prognoser och tjänster, samt dela som öppna data, till underlag för andra aktörers tjänster.

Projektperiod

2021-01 — 2021-03

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.