Gå till innehåll

Implementering av IoT inom vård och omsorg

Beviljat bidrag:3 738 121 kronor
Löptid:nov 2021 - dec 2024
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
IoT allt viktigare inom vård och hälsa.
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
IoT-lösningar är en viktig resurs när vård och omsorg i allt högre grad ska ske nära individen och i hemmet. Men nya digitala lösningar kräver ofta förändrade arbetssätt som kan upplevas utmanande för de som arbetar inom vården. Detta strategiska projekt ska underlätta implementering av IoT-lösningar inom vård och omsorg.
ProjektkoordinatorUppsala universitet

Projektsammanfattning

Teknik kan bidra till att säkra kvaliteten när behoven inom vård och omsorg ökar och ska bedrivas nära patienten och många gånger i hemmet. Vård och omsorg har i större utsträckning börjat att intressera sig för hur stöd för exempelvis egenvård kan ske i hemmet. IoT ingår ofta i välfärdstekniska lösningar men det behövs mycket mer kunskap kring själva implementeringen av lösningarna. Mer om projektet på Vinnovas hemsida.

Video om projektet

I denna video berättar professor Klas Palm om projektet IoT Implementering. Videon spelades in inför IoT Sveriges seminarium om välfärdsteknik under Almedalsveckan 2022.

Kontakt

Klas Palm

Projektledare

klas.palm@angstrom.uu.se

Uppsala universitet i samverkan

Uppsala universitet är projektkoordinator och kommer att samarbeta tätt i detta projekt med Högskolan Dalarna. Båda dessa lärosäten bedriver forskning kring implementering av teknik och nya metoder inom omsorg, hälso- och sjukvård. Denna forskning kan genom detta projekt ytterligare förflytta forskningsfronten framåt gällande specifika implementeringsutmaningar inom IoT.

Studera tidigare forskning

För att få en gedigen kunskap om specifika utmaningar och möjliggörande faktorer vid implementering av IoT-lösningar kommer projektet att genomföras genom att dels studera tidigare forskning inom området, dels genomföra en empirisk studie av redan pågående implementeringsprojekt av IoT-lösningar. Dessa erfarenheter kommer sedan att sammanställas och tillämpas i två pilotprojekt i Dalarna kopplat till Region Dalarnas hjälpmedelsverksamhet.

Praktisk implementering i Dalarna

Flera aktörer samarbetar i detta projekt. Behovsägarna är primärt Region Dalarna, Dalarna Science park, Falun samt Rättviks kommuner och producenter av varor och tjänster inom IoT. Det gör att projektet kommer att kunna bedriva fallstudier för att studera specifika utmaningar och möjliggörande faktorer vid implementering av IoT-lösningar.

IoT-lösningar som kommer att testas

IoT-teknik som kommer att testas inom ramen för detta strategiska projekt är exempelvis kroppsnära sensorer, övervakningssensorer av status i boende eller mobil miljö. Det kan även inkludera aktiv teknik som kan agera över internet och inte bara bevaka (det vill säga inte bara sensorer utan teknik som kan vidta trygghetsskapande åtgärder).

Övergripande målsättning

Projektets övergripande målsättning är att identifiera underlättande och hindrande faktorer för implementering av IoT-lösningar ledande till utvecklade strategier för dess implementering inom vård och omsorg.

 

"Teknik kan bidra till att säkra kvaliteten när behoven inom vård och omsorg ökar."Klas Palm, Uppsala universitet